EKSPERYMENTALNE BADANIA

Powinny one zabiegać o to, aby widzowie rzeczywiście byli pytani o swoje zapatrywania w tym względzie. Należałoby ponadto w charakterze doradców zapraszać do telewizji ekspertów z dziedziny kryminologii, aby konsultowali audy­cje, w których mowa jest o przestępczości. Odbiorcy powinni starać się podchodzić z dystansem do prezentowanego w telewizji obrazu przestępczości, omawiać i analizować to zagadnienie w swoim środo­wisku, nie zaś bezkrytycznie przyjmować. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza „osób opiniotwórczych”. Psychologiczne eksperymenty laboratoryjne przeprowa­dzane w sztucznym otoczeniu mają na celu zbadanie ważnych procesów psychologicznych. W warunkach laboratorium można ujaw­nić powiązania, jakie istnieją między obrazem przemocy prezen­towanym w środkach przekazu a zachowaniem agresywnym odbior­ców. Jednakże na podstawie takich eksperymentów laboratoryjnych, bez prowadzenia dalszych badań, można tylko wnioskować, czy w skomplikowanej rzeczywistości powiązania takie naprawdę istnieją.Psychologiczne eksperymenty przeprowadzane są według prawie jednorodnego schematu metodologicznego. Badana grupa — najczę­ściej składająca się ze studentów college’ów — ogląda film telewizyjny bądź kinowy o treściach agresywnych, grupie kontrolnej zaś pokazuje się program neutralny.