PRZEMOC I ZAGROŻENIA

Rozumując w ten sposób usiłowano połączyć przemoc w mediach z zaburzeniami osobowości (psychopatia) i niekorzystnymi warun­kami socjalnymi i im właśnie przypisać główną rolę w genezie zachowań nacechowanych przemocą. Koncepcja ta nie uwzględniała w dostatecznej mierze tego, że wzory zachowań agresywnych mogą zostać wyuczone, a ów proces uczenia się przebiega tym łatwiej, im bardziej „klimat” społeczny sprzyja agresji. Na klimat ten można w sposób istotny wpływać poprzez obrazy przemocy w środkach masowego przekazu. Starano się zatem dowieść eksperymentalnie, że przemoc nie powstaje wskutek naśladowania zachowań agresywnych prezentowanych w telewizji.Czterem grupom badanych pokazano cztery programy filmowe0 następujących treściach: zachowanie aspołeczne (kradzież, włama­nie), które zostaje ukarane, zachowanie aspołeczne, które nie zostaje ukarane, zachowanie prospołeczne i zachowanie neutralne [100]. 488 osób uczestniczących w badaniu miało okazję w czasie projekcji film 1 po jego zakończeniu naśladować zachowania odbiegające od normy społecznej. Okazało się wszakże, iż pokazanie filmu o treściach aspołecznych nie prowadziło do naśladowania przedstawionych w nim zachowań. Wszystkie grupy zachowywały się jednakowo.